A Journey of Healing

in the Most Natural Way 

 

Suffering is a given; suffering alone is intolerable.

Sue Johnson

  • Raya

Randy on Fatherhood

"Ang matag adlaw sa akong kinabuhi, ako kining giisip nga usa ka hulga sa akong pagka amahan. Hulga, tungod kay aduna akoy pito (7) ka mga anak nga sa matag minuto usab adunay nagkalain-laing mga kinaiya nga kinahanglan nakong pagaatubangon ug pagabasahon, aron masabtan nako ang ilang mga gikinahanglan diha sa materyal, pisikal, emosyonal ug ingon man sa espirituwal."MGA GARBO NGA GILAMOY


"Akong nadiskubrehan nga ang pulong amahan wala lamang nabuhi sa pwersa ug kusog kon dili sa matag luha sa pagpaubos inubanan sa makanunayong pag-ampo ug pagsampit KANIYA. Isip amahan sa pito ka anak, dili lalim ang pag-umol sa akong pamilya. Daghang mga garbo nga akong gilamoy ug mga bugnaw nga singot nga mitulo uban sa luha sa pagpaningkamot. Sa akong pangidaron karon, dako kaayo ug pabor nga nagtubo ang akong mga anak nga susama kami sa mga igsoon, ilabina sa akong mga ulitawo ug dalaga nga anak karon."


"Apan ang pinakasakit pamati-on ug sud-ongon sa usa ka amahan, kung iyang anak adunay balatian nga gihambin sa iyang panglawas nga bisan pa man ang kusog ug mga gakos sa amahan dili makaalim niini. Nahitabo na kini sa akong kinamaguwangang anak nga lalaki ug kinamaguwangang anak nga babaye niadtong gagmay pa sila. Apan bisan pa man niini, walay lain nakong gidangpan mao lamang pagsampit sa atong LABAW NGA MAKAGAGAHOM nga si Ginoong Hesukristo nga maoy tinubdan sa tanang kalooy, gugma, ug grasya."

"Alang kanako, ang akong pagka amahan puno sa pagtuon ug expermento isip usa ka disiplinaryo. Apan ang pinaka dakong impluwensya niini mao ang akong inahan ug ang akong mahal nga kapikas. Kay diha kanila, nakita nako ang tinuod nga pagmahal ilabina sa pag-amuma sa mga bata ug ang pagpaubos nga walay kinutuban."


"Yano lamang ang akong gipangandoy sa akong pagka amahan, nga unta ako makabaton ug makanunayong pagsabot sa mga kinaiya sa akong mga anak ug taas nga pailob nga maoy palaman sa usa ka malahutayong pamilya."


MGA KADAUGAN NGA NAKAB-OT


"Sa pagkatinuod, dili susama ang mga kinaiya sa akong mga anak ingon man sa ilang kaalam ug panabot. Apan kalit akong nahikurat nga mi-ani ug mga pahalipay ang akong anak nga kaluha diha sa natad sa sining, nga mao usab ang akong pasyon nga gidaladala hangtod karon ug gani mao kini ang dakong tinubdan sa pag-umol sa akong pamilya."


"Gikan sa akong pagkabata, sa tinod-anay lang ug kun wala ako masayop, buhong ako sa mga pagdayeg gikan sa among mga silingan, kaparentehan ug mga higala. Bisan pa man ug ako wala nagtubo sa akong tinuod nga amahan apan nasinati nako gikan kanila ang tiunay nga kalipay ug gugma nga walay bugti."

"Sa samang paagi, ang akong mga anak usab, adunay nagkalain-laing mga talento ug abilidad nga ilang gipakita diha sa ilang tulonghaan, simbahan ug sa atong katilingban. Ug gumikan niini, nakasinati ako sa mga pahalipay ug pagdayeg luyo sa ilang nakab-ot nga kadaugan. Apan isip amahan, ang pinaka dakong garbo kanako, kung ang akong mga anak nagtubo nga puno sa respito, pagpaubos, ug pagkamahadlokon sa Ginoo."

ANG TINUOD NGA GUBAT

"Nahimugso ang akong kinamaguwangang anak nga lalaki sa nag edad ako ug 20 anyos samtang nagpadayon sa patungha sa kolehiyo sa kursong Architecture sa Saint Joseph Institute of Technology (SJIT), Butuan City, isip usa ka iskolar sa programang “Study Now, Pay Later Plan” sa CHED nga gisugdan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos."


"Ang mga panghitabo niadtong panahona, usa ka surpresa sa akong ginikanan ug kulang kini sa pagpangandam sa akong kabahinan isip amahan tungod kay ako estudyante pa lamang niadtong mga tuiga. Ug gani, samtang nagahimo ako sa akong mga architectural design plates/drawings panahon sa lawom nga kagabhi-on, nagatabyog usab ako sa duyan samtang nagpatulog sa akong anak tungod kay gipapahulay usab nako ang akong asawa gikan sa tibook nga adlaw nga kakapoy (3 in 1 dili ba?)."

"Basi sa akong mga kasinati-an, isip sayo nga nahimong amahan ug kulang sa pagpangandam ilabi na sa pinansyal nga aspeto, sama ra usab kini sa usa ka binatilyo nga misulod sa pagkasundalo, nga bisan pa man wala pa kini nakasinati sa tinuod nga gubat, apan iyang gipagawas ang tanang pamaagi aron makalampos sa maong pagbansay. Apan tungod sa iyang determinasyon, nahimo siyang sundalo ug ingon man nahimong taas nga opisyal sa ilang pundok."


"Sama sa uban, dili usab gayud ako perpekto nga amahan. Adunay mga panahon nga ang akong mga lakang ug paagi sukwahi usab sa kasamtangan nga kahimtang, ug kini angayan kong paga usbon ilabi na nga aduna pa akoy mga anak nga nagtungha pa sa elementarya nga karon nagkinahanglang sa paghigugma sumala sa ilang gipangayo."


"Ang pagka amahan dili sayon puy-an apan ako nagmalahutayon taliwala sa mga pagsulay tungod kay akong gipuy-an ang kinabuhi sa PAGKA-INAHAN, ug kini maoy nakapadasig nako sa pagpaningkamot nga akong mapalambo ang akong pamilya uban sa panalangin sa Ginoo."


"Wala ako magaingon nga ako karon usa na ka malampuson diha sa akong pagka amahan. Apan mapasalamaton ako sa kanunay, nga ang akong pamilya nakalabang sa mga pagsulay nga nagahadla diha sa dalan nga akong ginalakwan."


"Niining panahon sa kalibutanong pandemya, ang akong papel isip usa ka amahan gipahaom usab sa kasamtangang panghitabo. Sa pagsunod sa mga lagda ug balaod sa atong pang-gamhanan, dakong kalipay namo nga mga ginikinan tungod kay nakahatag kini ug maayong epekto sa pamilya, bisan pa man adunay hulga sa panginabuhi nga maoy dakong babag karong panahona. Ug gumikan niini, kinahanglan usab akong lig-onon ang akong galamhan nga dili nila makita ang mga suliran sa nagpahipi nga krisis karon taliwala sa usa ka malipayong pamilya."

"Sa kasamatangan, ako nanginabuhi diha sa natad sa arkitektura, konstraksyon ug telekumunikasyon ug nagapadayon akong pagbolontaryo sa Simbahang Katoliko isip sakop sa reliheyosong pundok nga Knights of Columbus, Legion of Mary, ug sa among Kapilya San Nicolas de Tolentino isip bag-ong napili nga pangulo niini."


"Ako usa ka seryoso ug displinaryo nga pagka amahan apan kini pwede nga pagatastason aron usab makita sa katilingban ang akong pagka yano diha sa pakiglambigit sa ubang butang ug labi na sa simbahan."


"Isip nigradwar sa kurso nga architecture, gawas sa akong pagnanarbaho, miboluntaryo ako sa pagtabang uban ang akong mga higala nga Arketikto sa mga parokya ilawom sa Diocese sa Butuan sa ilang pagmugna ug bag-ong mga simbahan. Bisan pa man niini, ako gayud gibutang ang akong kasingkasing diha sa maong kaakohan aron makita usab sa uban nga ang pagpangalagad ngadto sa atong Ginoo adunay nagkalain-laing dagway ug paagi."


"Walay laing gusto nakong mahitabo sa umaabot diha sa atong katilingban, kon dili mao ang pagtinguha sa pulong nga RESPITO nga mahibalik unta sa matag usa kanato aron matagamtam nato ang tinuod nga GUGMA ug KALIPAY diha matag pamilya, ingon man sa atong nasod nga Pilipinhon ug sa tibook kalibutan."

"Sa modernong panahon karon, dili malilong nga ang akong mga anak susama ra usab ug mga kinaiya sa uban, apan puno sila sa pagtahod ug pagkamapaubsanon. Ako nagalaum nga sa matag karon ug unya, sila magmalipayon unta sa ilang matag-usa ka kinabuhi nga puno sa pagsinabtanay taliwala sa pagsulay ug kalisdanan. Diha kanila, daghan ako ug nakat-unan sa ilang nagkadaiya nga mga kinaiya ug pasyon isip nagtubo sa modernong panahon. Kini, mao ang makanunayong paghigugma kanila ug ang pag paubos nga walay kinutuban."

Deeply moved by the bestselling book (that started off as a blog), Humans of New York Stories, I am making space for little stories from real people to spur me into thinking about and doing constructive things. We all have stories to tell, and they do carry a lot of weight. May the words and insights from these Little Stories translate into some form of hope, courage, and change above all else. ~Ray

 
  • Instagram

©2018 by A 100 and 10 Years.